Ženy a islám (Korán, Prorok Mohamed a islámští učenci o ženách)

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to navigation Jump to search

Hodnota ženy

Ženy nejsou rovnocenné

Ženy nejsou mužům rovny

Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký..
A rozvedené ženy nechť samy čekají po tři periody a není jim dovoleno zatajovat to, co Bůh stvořil v lůnech jejich, věří-li v Boha a v den soudný. A je spravedlivější, jestliže manželé jejich si je vezmou nazpět v tomto stavu, pokud si přejí usmíření. A ony mají pro sebe stejné právo jako oni podle zvyklosti, nicméně muži jsou o stupeň výše - a Bůh je mocný, moudrý.

Ženy nebudou mužům nikdy rovny

I kdyby žena nabídla jedno ze svých prsou, aby bylo uvařeno, a druhé, aby bylo upečeno, stejně bude pořád nedostávat svých závazků vůči svému manželovi. A krom toho, když nesouhlasí třebas jen s mrknutím manželova oka, měla by být hozena do nejnižších částí Pekla, jedině s výjimkou, že se bude kát a vrátí se zpět.[1]
Kdyby krev, výtok a hnis vytékaly z manželova nosu a žena by je olízla svým jazykem, stále by pořád nebyla schopna splnit to, co je oprávněn od ní požadovat.
Suyuti, komentuje verš koránu č. 4:34

Ženy mají poloviční hodnotu v porovnání s muži

A žádejte svědectví dvou svědků z mužů vašich, a nemáte-li dva muže, pak vezměte jednoho muže a dvě ženy z těch, které uznáte za vhodné svědkyně; aby, kdyby jedna z nich se zmýlila, druhá ji mohla připomenout.
“A Bůh vám stanoví o dětech vašich toto: synovi podíl rovný podílu dvou dcer; a je-li dcer více než dvě, patří jim dvě třetiny toho, co zůstavil. A jestliže je dcera pouze sama, tedy jí patří polovina.…. A toto je ustanovení od Boha a věru Bůh je vševědoucí, moudrý.
Vyprávěl Abu Said Al-Khudri: Prorok řekl, "Nemá snad svědectví ženy poloviční hodnotu jako svěděctví muže?" Ženy řekly "ano". On řekl: "To je kvůli chabosti ženského ducha."
Ó ženy, měly byste žádat o prominutí za to, co jsem viděl mezi hordami obyvatel pekla. Moudrá žena řekla: Čím to je, Alláhův Apoštole, že ženy hordy obyvatel pekla jsou tvořeny ženami? Prorok si povšimnul: ‘Příliš mnoho kleješ a jsi nevděčná vůči svému manželovi. Postrádáš zdravý rozum, zanedbáváš náboženství a kradeš moudra moudrým.’ Poté žena poznamenala: Co je špatného na našel zdravém rozumu? Prorok odpověděl, ‘Tvůj nedostatek zdravého rozumu může být dán skutečností, že svědectví „dvou žen je rovné jednomu muži.“ To je ten důkaz.

Muži jsou upřednostňováni před ženami

Muži jsou ti, kteří by měli být zodpovědní za ženy, protože byli upřednostěni mezi jinými.
Abu Bakr Ibn `Ali al-Jassas, Ahkam al-Qur'an (Cairo, 1347 A.H.), 3:471ff. al-Sabuni, 2:433.


Ženy nebudou nikdy úspěšně vládnou národům

Vyprávěl Abu Bakra: Během bitvy u Al-Jamal, Alláh mě poctil slovem (které jsem slyšel od Proroka). Když Prorok uslyšel tu zprávu, že lidé z Persie učinili Husravovu dceru svou královnou (vládkyní), řekl, "Národ, kterému vládne žena, nikdy nebude úspěšný."

"Udělal jsi z nás (žen) psy"

Vyprávěla 'Ajíša: věci, které činí modlitbu neplatnou, byly přede mnou zmíněny. Řekli, "Modlitbu učiní neplatnou pes, osel, nebo žena (pokud projdou před modlícími se lidmi)." Řekla jsem, "Udělali jste z nás (tozn. z žen) psy. Vídala jsem Proroka modlit se, zatímco jsem lehávala na své posteli mezi ním a Qiblou. Kdykoliv jsem něco potřebovala, vyklouzla jsem. Protože jsem mu nechtěla čelit."
Vyprávěla 'Ajíša: Věci, které učiní modlitbu neplatnou, byly přede mnou zmíněny (a jsou to): pes, osel a žena. Řekla jsem, "Srovnáváte nás (ženy) s osly a psy. Při Alláhu! Viděla jsem proroka modlit se zatímco jsem lehávala v (mé) posteli mezi ím a Qiblou. Kdykoliv jsem něco potřebovala, nechtěla jsem sedět a činit Prorokovi potíže. Tak jsem vyklouzla bokem, okolo jeho nohou."
Vyprávěl Abdullah ibn Abbas: Ikrimah informoval z moci Ibn Abbase, říkajíc: Myslím, že Apoštol Alláhův (mír s ním), řekl: Pokud se někdo z vás bude modlit bez sutrah (zástěny), tak mu pes, prase, žid, kouzelník nebo žena učiní modlitbu neplatnou, ale postačí, pokud před ním projdou na vzdálenost, co by kamenem dohodil.
'Abdullah bin 'Amr vyprávěl: A pak Prorok řekl: “Když kdokoliv z vás dostane novou ženu, sluhu, nebo zvíře, chytněte jej za pramen vlasů (nad čelem) a proneste:: Allahumma inni as`aluka min khayriha wa khayri ma jubilat 'alaihi, wa 'audhu bika min sharriha wa sharri ma jubilat `alaih (Ó Alláhu, žádám tě o laskavost vůči jí (němu), a o laskavost, ke které má sklon a Hledám u tebe útočiště od ďábla, ke kterému inklinuje).' ” (Hasan)

Panny jsou lepší než ženy středního věku

Vyprávěl Jabir bin 'Abdullah: Když jsem se oženil, Apoštol Alláhův mi řekl, "S jakým druhem ženy jsi se oženil?" Odpověděl jsem, "Pořídil jsem si ženu středního věku' On řekl, "Proč, copak nemáš zálibu v pannách a jejich hlazení?" Jabir rovněž řekl: Apoštol Alláhův řekl, "Proč ses neoženil s mladou dívkou, aby sis s ní mohl pohrávat a ona s tebou?'
Vyprávěl Abdullah ibn Umar: Žena byla mou manžekou a já jem ji miloval, ale Umar ji nenáviděl. Řekl mi: Rozveď se s ní, ale odmítnul jsem. Umar pak šel za Prorokem (mír s ním) a řekl mu to. Prorok (mír s ním) řekl: Rozveď se s ní.

Ženy před příchodem islámu byly mužům rovny

Vyprávěl'Abdullah bin 'Abbas: ...My, lidé quraish, jsme mívali moc nad ženami, ale když jsme pak začali žít s Ansary, všimli jsme si, že ansarské ženy mají mají nad svými muži převahu, a naše ženy si začaly osvojovat jejich zvyky. Jednou jsem křičel na svou ženu a ona mi to oplatila stejnou mincí a mně se nelíbilo, že na mě také křičí...

Ženy jsou vlastnictví

Ženy jsou majetek

Muslimové si řekli, ‘Bude Safiyah jednou z Prorokových žen nebo pouhou zajatkyní a součástí jeho majetku?’
Ze zajatců z Hunayn, Apoštol Alláhův dal [svému zeti] Alimu otrokyni jménem Baytab a [budoucímu Kalifovi] Uthmanovi otrokyni jménem Zaynab a [budoucímu Kalifovi] Umarovi jinou.
Ishaq:593

Ženy jsou hračky

[Mohamed řekl] Žena je hračka, kdokoliv si ji bere, nechává ho, aby se o nis staral (nebo aby ji neztratil)[2]
Omar [jeden z Kalífů] jednou mluvil, a když jeho žena něco poznamenala, tak jí řekl: 'Jsi jen hračka, až tě budeš potřeba, zavoláme tě.'
Al-Musanaf Vol. 1 Part 2, p. 263

Ženy jsou sexuální otroci

A nyní, lide, nabýváš určitá práva nad svými ženami a ony. Právo, které nad nimi nabýváte, je že by neměly nechat spát ve vašich postelích někoho, koho nenávidíte a nepáchat očividné nemravnosti (nebo cizoložství). Pokud ho páchají, Bůh vám dal svolení nechat je v jejich postelích o samotě a bít je, třebaže ne příliš tvrdě. Pokud přestanou, budou z vlídnosti dostávat zaopatření a oděv; Přikazuji vám z dobré vůle vůči vašim ženám, neboť ony jsou vašimi zajatci (1) kteří nic svého nevlastní. Vzali jste si je z oddanosti k Bohu a po právu si nárokujete jejich sexuální orgány slovy Boha."[3]

Ženy neobdělávanou půdou, kterou muž zušlechťuje

Ženy vaše jsou pro vás polem; vcházejte tedy na pole své, odkud chcete, však učiňte předtím něco pro duše své a bojte se Boha a vězte, že se s Ním setkáte! Oznam tuto zvěst radostnou věřícím!.
Vyprávěl Mu'awiyah ibn Haydah: Řekl jsem: Apoštole Alláhův, jak bychom měli přistupovat k našim ženám a jak bychom je měli zanechat? Odpověděl: Vstupuj do svého pole kdy a jak budeš chtít, dej jí (své ženě) jídlo, když jíš, oblečení, když se oblékáš a nezlořeč její tvář a nebij ji.

Ženy mohou být zděděny

Narrated Jabir bin 'Abdullah:

Apoštol Alláhův řekl, "kdo chce zabít Ka'b bin Al-Ashrafa, který poškodil Alláha a jeho Posla?" Na to vstal Muhammad bin Maslama říkajíc, "Ó Apoštole Alláhův! Chceš, abych ho zabil?" Prorok řekl, "Ano." Muhammad bin Maslama řekl, "Pak mi dovol říct (nesprávnou) věc (tozn. aby oklamal Kaba): "Prorok řekl, "Můžeš to říkat." Pak Muhammad bin Maslama šel ke Kabovi a řekl, "Ten muž (tozn. Mohamed) od nás požaduje Sadaqu (tozn. zakát), a dělá nám potíže a já jsem přišel, abych si od tebe něco půjčil." Na to Kab řekl, "Při Alláhovi, zprotiví se ti!"

Muhammad bin Maslama řekl, "Teď když jsme ho následovali, nechceme ho opustit, dokud neuvidíme, jaký bude jeho konec. Nyní chceme, aby si nám půjčil jeden nebo dva velbloudy naložené jídlem." (Vypravěči se v tomto bodě liší, zda byl velbloud jeden, nebo dva.) Kab řekl, "Ano, (Půjčím ti), ale něco mi odkážeš." Muhammad bin Mas-lama a jeho společníci řekli, "Co chceš?" Ka'b odpověděl, "Odkažte mi své ženy." Řekli, "Jak ti můžeme odkázat své ženy a ty jsi přitom nejpohlednější z Arabů?" Ka'b řekl, "Tak mi odkažte své syny." Řekli, "Jak ti můžeme odkázat tvé syny? Později by s nimi špatně zacházeli, říkajíc, že tak a tak byli zděděni za jeden velbloudí nákla jídla. To by nám způsobilo velkou ostudu, ale odkážeme ti své zbraně."

Muhammad bin Maslama a jeho společníci slíbili Kabovi, že Mohamed se k němu vrátí. Přišel ke Kabovi v noci společně s Kabovým nevlastním bratrem Abu Na'ilou. Kab je uvítal, že přišli na jeho pevnost a pak šel pro ně dolů. Jeho žena se ho zeptala, "Kam jdeš v tuhle dobu?" Kab odpověděl, "Nikam, Muhammad bin Maslama and můj (nevlastní) bratr Abu Na'ila přišli." Jeho žena řekla, "Slyším zvuk, jako by z něj kapala krev. Ka'b řekl, "To je jen můj bratr Muhammad bin Maslama a můj nevlastní syn Abu Naila. Štědrý muž by měl odpovědět na volání v noci, i kdyby byl pozván, aby byl zabit."

Muhammad bin Maslama přišel se dvěma muži. (Někteří vypravěči zmiňují muže jako 'Abu bin Jabr. Al Harith bin Aus a Abbad bin Bishr). Takže šel dovnitř společně se dvěma muži a řekl jim, "Když Ka'b přichází, dotknu se jeho vlasů a přivoním a jakmile uvidíte, že ho držím za hlavu, svlékněte ho. Dám vám ovonět jeho hlavu." Kab bin Al-Ashraf sešel dolů zabalen do svého oděvu, a voněl parfémem. Muhammad bin Maslama řekl. "Nikdy jsem necítil lepší vůni, než je tato. Ka'b odpověděl. "Mám tu nejleší arabskou ženu která ví, jak používat ty nejlepší arabské parfémy." Muhammad bin Maslama požádal Ka'ba "Smím si přivonět ke tvojí hlavě?" Ka'b řekl, "Anoes." Muhammad si přivoněl a svým společníkům dal přivonět též. Pak opět požádal Ka'ba, "Mohu (si přivonět ke tvojí hlavě)?" Ka'b řekl, "Ano." Když ho Muhammad silně objal, řekl (svým společníkům), "Na něj!" Tak ho zabili a šli k Prorokovi, aby ho zpravili. (Abu Rafi) byl zabit dříve než Ka'b bin Al-Ashraf."

Mlčení ženy znamená souhlas se sňatkem

Vyprávěl Abu Haraira: Apoštol Alláhův řekl, "Otrokyně by neměla být provdána, dokud nebyla prohlédnuta a panna by neměla být provdána, dokud není zaručeno její svolení." Lidé říkají, "Jak ale dá najevo své svolení? Prorok řekl, "Tím, že je zticha (když se jí ptají na svolení)." Někteří lidé říkají, "Pokud muž podvodem prezentuje dva falešné svědky před soudem, aby dosvědčil, že se oženil se ženou středního věku s jejím souhlasem a soudce stvrdí jejich sňatek, a její manžel si je jist, že se s ní (před tím) nikdy nesezdal, pak takové manželství je považováno za platné a mohou spolu žít jako manželé."
Vyprávěla Ajíša: Požádala jsem Proroka, "Ó Alláhův Apoštole! Měla by být žena tázána na svůj souhlas se sňatkem?" Řekl, "Ano." Řekla jsem, "Ale panna, pokud je tázána, se stydí a je zticha." Řekl, "Její mlčení znamená její souhlas."

Charakteristiky žen

Ženy jsou obecně podřadné

A ony (ženy) mají pro sebe stejné právo jako oni podle zvyklosti, nicméně muži jsou o stupeň výše - a Bůh je mocný, moudrý..
Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký.

Ženy jsou hloupé

“Alláh řekl, ‘je mou povinností nechat Evu každý měsíc jednou nechat krvácet, protože nechala tento strom krvácet. Také musím udělat Evu hloupou', přestože jsem ji stvořil inteligentní.’ Protože Alláh postihnul Evu, všechny ženy tohoto světa menstruují a jsou hloupé.

Ženy jsou slabé

Vyprávěl Anas bin Malik
Prorok měl velbloudího vozku jménem Anjasha, a ten měl krásný hlas. Prorok mu řekl, "(Jeď) pomalu, Ó Anjasho! Nerozbij křehké nádoby!" Qatada poznamenal, "(k nádobí) myslel slabé ženy."

Ženy jsou awrat (vnější genitálie)

Ženy mají křivý charakter

Ženy jsou křivé jako žebra

Vyprávěl Abu Huraira: Apoštol Alláhův řekl, "Žena je jako žebro; když se ji pokusíš narovnat, tak se zlomí. Takže pokud z ní chceš mít užitek, měj ho ikdyž má stále své křivosti (nečestnosti)."
Abu Huraira (Alláh buď jí potěšen) zaznamenal: Žena byla stvořena z žebra a nikdy se před tebou nenapřímí; takže pokud z ní chceš mít užitek, užívej jí zatímco se její křivost připomíná. A když se pokusíš ji narovnat, tak ji zlomíš, a zlomíš ji tím, že se s ní rozvedeš.

Arabic


‏‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها

Ženy jsou zrádné

Prorok řekl, ‘Ale pro Izraelce by maso nehnilo a kdyby se tak nedělo kvůli Evě, ženy by své manžely nikdy nezrazovaly.
"Řekni muži, který je s tebou a má manželky: Nikdy nevěř ženě."
Ishaq:584

Ženy jsou nevděčné

Vyprávěl Ibn 'Abbas: Prorok řekl: "Byl mi ukázán oheň pekelný a většina jeho obyvateI byly nedvěčné ženy." Byl vznešen dotaz: "Nevěřily v Alláha?" (Byly snad nevděčné k Alláhovi?) Odpověděl, "Jsou nevděčné svým manželům za přízeň a za dobro (vlídné skutky), které jim činí. Pokud jsi vždy jedné z nich činil dobro (byl přívětivý) a ona pak na tobě něco vidí, řekne, 'Nikdy jsem od tebe nedostala nic dobrého."

Ženy mají ďábelský charakter

Jabir ohlásil, že Apoštol Alláhův (mír s ním) viděl ženu a tak šel za svou ženou Zainab, která činila kůže a měl s ní sexuální styk. Pak šel za svými společníky a řekl jim: Žena jde (ve šlépějích) a skončí v podobě ďábla, takže když kdokoli z vás uvidí ženu, měl by jít za svou ženou, aby zahnal to, co cítí ve svém srdci.
Když přichází žena, přichází v podobě ďábla.[4]
Vyprávěl 'Abdullah bin 'Umar: Slyšel jsem Proroka říkat, "Ďáblova znamení jsou tři: kůň, žena a dům."
'Abdullah bin 'Amr vyprávěl: A pak Prorok řekl: “Když kdokoliv z vás dostane novou ženu, sluhu, nebo zvíře, chytněte jej za pramen vlasů (nad čelem) a proneste:: Allahumma inni as`aluka min khayriha wa khayri ma jubilat 'alaihi, wa 'audhu bika min sharriha wa sharri ma jubilat `alaih (Ó Alláhu, žádám tě o laskavost vůči jí (němu), a o laskavost, ke které má sklon a Hledám u tebe útočiště od ďábla, ke kterému inklinuje).' ” (Hasan)

Po smrti skončí většina žen v Pekle

Abu Huraira vyprávěl: "Byli jsme na jeho místě [Mohamedově] a lidé se buď jen vychloubali nebo připomínali jeden druhého. Řekl, 'Mužů je více v Ráji než v Pekle.'
Ahmad Ibn Hanbal, 2:507
Z 99 žen je jedna v Ráji a zbytek v Pekle.
Kanz al-`ummal, 22:10

Ženy menstruují

Menstruace je Alláhovým trestem

"Alláh řekl, ‘Je to moje povinnost nechat Evu každý měsíc jednou krvácet, protože nechala tento strom krvácet.

Menstruující ženy jsou nečisté

Yusuf Ali: Položili tři otázky ohledně ženských dnů. Řekl: Jsou utrpením a znečištěním: Takže se držte dál od žen, když mají své dny, a epřistupujte k nim, dokud nejsou čisté. Ale když se očistily, smíš k ním přistoupit jakýmkoliv způsoem, kdykoliv, kdekoliv ti Alláh nařídí. Neboť Alláh miluje ty, kteří se na něj stále obracejí a miluje ty, kteří se udržují čistí a počestní.

Pickthal: Položili (Mohamedovi) tři otázky ohledně menstruace. Řekl: Je to nemoc, tak nech ženu o samotě po celou dobu a nevstupuj do nich, dokud se neočistí. A když se očistily, tak do ní vstupuj pro Alláhovo potěšení. Vpravdě Alláh miluje ty, kdož se k němu obracejí a ty, kteří se starají o čistotu.

Shakir: A oni se zeptali na menstruaci. Řekl: Je to nepohodlí; proto se od žen během menstruace drž dál a nepřibližuj se k nim, dokud nejsou čisté; až se poté očistí; vstupuj do nich, jak tě Alláh žádá; jistěže Alláh miluje ty, kteří se (na něj) často obracejí a ty, kteří se očiťují.

Ženy mohou škodit

Ženy působí mužům utrpení

Vyprávěl Usama bin Zaid: Prorok řekl, "Dle mého jsem nikdy nenašel větší utrpení, než jsou pro muže ženy."

Procházející žena znehodnotí (anuluje) modlitby

Vyprávěla 'Ajíša: věci, které činí modlitbu neplatnou, byly přede mnou zmíněny. Řekli, "Modlitbu učiní neplatnou pes, osel, nebo žena (pokud projdou před modlícími se lidmi)." Řekla jsem, "Udělali jste z nás (tozn. z žen) psy. Vídala jsem Proroka modlit se, zatímco jsem lehávala na své posteli mezi ním a Qiblou. Kdykoliv jsem něco potřebovala, vyklouzla jsem. Protože jsem mu nechtěla čelit."
Vyprávěla 'Ajíša: Věci, které učiní modlitbu neplatnou, byly přede mnou zmíněny (a jsou to): pes, osel a žena. Řekla jsem, "Srovnáváte nás (ženy) s osly a psy. Při Alláhu! Viděla jsem proroka modlit se zatímco jsem lehávala v (mé) posteli mezi ím a Qiblou. Kdykoliv jsem něco potřebovala, nechtěla jsem sedět a činit Prorokovi potíže. Tak jsem vyklouzla bokem, okolo jeho nohou."
Vyprávěl Abdullah ibn Abbas: Ikrimah informoval z moci Ibn Abbase, říkajíc: Myslím, že Apoštol Alláhův (mír s ním), řekl: Pokud se někdo z vás bude modlit bez sutrah (zástěny), tak mu pes, prase, žid, kouzelník nebo žena učiní modlitbu neplatnou, ale nevadí, pokud před ním projdou na vzdálenost větší, co by kamenem dohodil.

Nemuslimky lákají do ohně pekelného

Yusuf Ali: Nežeňte se s nevěřícími ženami (modlářkami), dokud neuvěří: Otrokyně, která je věřící,je leší než nevěřící žena, ikdyž vás přitahuje. Ani si neberte nevěřící (mladé dívky) dokud neuvěří: Otrok, který je věřící, je lepší než nevěřící, ikdyž vás přitahuje. Nevěřící vás přitahují, (ale) lákají do ohně pekelného. Ale Alláh láká svým milosrdenstvím do Zahrad blaženosti a odpuštění a činí svá Znamení lidstvu jasnými: Aby oslavovaly jeho chválu.

Práva manžela

Svrchovanost práv muže

Manželova práva nad ženami jsou svrchovaná

Doložil Abu Dawood, Ahmad, Tirmizi, Ibn Magah and Ibn Haban.
Kdybych měl někomu nařídit, aby se před někým klaněl, nařídil bych ženám klanět se před svými manžely jako projev svrchovaných práv muže nad ženami, ustanovených Alláhem.
Mishkat al-Masabih Section 'Duties of husband and wife', Hadith No. 70

Ženy nebudou mužům nikdy rovny

I kdyby žena nabídla jedno ze svých prsou, aby bylo uvařeno, a druhé, aby bylo upečeno, stejně bude pořád nedostávat svých závazků vůči svému manželovi. A krom toho, když nesouhlasí třebas jen s mrknutím manželova oka, měla by být hozena do nejnižších částí Pekla, jedině s výjimkou, že se bude kát a vrátí se zpět.[5]
Kdyby krev, výtok a hnis vytékaly z manželova nosu a žena by je olízla svým jazykem, stále by pořád nebyla schopna splnit to, co je oprávněn od ní požadovat.[6]

Ženy musejí být muži poslušné, jinak se nedostanou do Nebe

Jsou tři (osoby), jejichž modlitba nebude přijata i přes jejich počestnost: Otrok, který utekl, dokud se nevrátí ke svému pánu, žena, se kterou je její manžel nespokojený a opilec, dokud nevystřízliví.
muslimský učenec Al-Suyuti ve svém komentáři Korán 4:34
Když zemře jakákoliv žena, se kterou je její manžel spokojený, dostane se do Nebe.
Mishkat al-Masabih Kniha I, část 'Povinnosti manžela a manželky', hadís č. ii, 60
Prorok jednou řekl ženě: 'Dávej pozor, jak zacházíš se svým manželem, neboť on je tvým Rájem i tvým Peklem.
Kanz- el-'Ummal, svazek 22, hadís číslo 868

V Nebi budou muži souložit s mnoha pannami

Svatý Prorok řekl: 'Věřící bude v Ráji obdařenou takovou a takovou silou ke sexuálnímu styku. Byl dotázán: Ó Proroku Alláhův! Zvládne to? On řekl "Bude obdařen silou sta mužů.
Mishkat al-Masabih, kniha IV, kapitola XLII, Ráj a Peklo, Hadís č. 24

Na co má manžel právo

Muž má právo nárokovat si ženu, pokud jí dal dárek

Kdo dá své ženě darem dvě hrsti mouky nebo datlí jako dar si po právu činí nárok na [její] (intimní části). [7]

Muž má právo oženit až se čtyřmi ženami

Pokud se bojíte, že nemůžete se sirotami (dívkami) zacházet čestně, pak se můžete oženit s jinými ženami, které se vám zdají dobré: dvě, tři, nebo čtyři. Pokud se ale bojíte, že mezi nimi neudržíte rovnost, ožeňte se jenom s jednou nebo se kteroukoliv otrokyní, kterou vlastníte, to bude mnohem vhodnější. A dej ženě její věno jako dar, ale pokud ti ze své vlastní vůle poskytne jeho část, projez ho s radostí, přijmi ho s radostí a užij ho (ve zdraví).

To neplatilo pro Aliho, Mohemadova zetě, který byl omezen na jednu ženu, protože se oženil s Fatimou, což byla Mohemadova dcera:

Vyprávěl Al-Miswar bin Makhrama: Slyšel jsem Alláhova posla na kazatelně říkat, "Banu Hisham bin Al-Mughira mě požádal, abych jim dovolil provdat jejich dceru za Ali bin Abu Taliba, ale já jim svolení nedám, a nedám jim ho, dokud se 'Ali bin Abi Talib nerozvede s mojí dcerou, aby se poté oženil s jejich dcerou, protože Fatima je část mého těla a já nenávidím vše, co ona nenávidí a to co zraňuje ji, zrańuje i mne."

Muž má právo bít svou ženu, aniž by se ho někdo ptal

Vyprávěl Umar ibn al-Khattab: Prorok (mír s ním) řekl: Muže se nikdo nebude ptát, proč bije svou ženu.

Muž má právo vyžadovat uspokojení svých tužeb bez čekání

Prorok Alláhův řekl: Když muž volá svou ženu, aby uspokojila jeho touhy, ať k němu přijde, ikdyby byla zaneprázdněna v kuchyni.
Mishkat al-Masabih Book I, Section 'Duties of husband and wife', Hadith No. 61

Muž má právo znásilňovat své ženské otroky, i kdyby to mělo být před očima jejich manželů

V případě, že si muž koupí otrokyni, kupní smlouva zahrnuje právo mít s ní sex.[8]
Účelem této smlouvy je v prvé řadě ji vlastnit a ve druhé řadě užívat si její sexualitu.[9]

Muž má právo se rozvést

Muž smí říct svému bratru (v islámu), 'Prohlédni si kteroukoliv z mých žen (a pokud si přeješ), rozvedu se sní kvůli tobě.
Sahih Bukhari svazek VII, pp. 6&7, viz. hadís číslo 10
Syn Omara ohlásil: Měl jsem ženu, kterou jsem miloval, ale Omar ji neměl rád. Řekl mi, „Rozveď se s ní.“ Ale odmítnul jsem. Pak šel Omar za Apoštolem Alláhovým a řekl mu to. Apoštol Alláhův mu řekl: 'Rozveď se s ní'.
Mishkat al-Masabih, kniha 1, Povinnosti rodičů, hadís No. 15

Muž nepotřebuje důkaz, aby mohl obvinit svou ženu

A pro ty, kteří vznesou obvinění proti své ženě a nemají žádný jiný důkaz než ten svůj, jejich svědectví bude přijato, pokud při Alláhovi čtyřikrát odpřísahají své svědectví, že opravdu mluví pravdu;
A pátá (přísaha) (by měla být), že na sebe přivolají Alláhovu kletbu, pokud lhali.

Co je mužům zakázáno

Muži nesmějí mít se ženami anální styk

Svatý Prorok řekl, “Kdokoliv, kdo jde k věštci a věří mu, nebo vstupuje do ženy řitním otvorem, odmítnul víru v to, co bylo zjevelo Mohamedovi.”[10]
Musnad Ahmed svaz. 1, str. 86
Prorok (mír a požehnání s ním) řekl: "Nemějte anální sex se ženou."[11]
Ahmad, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, a Ibn Majah
Khuzaymah Ibn Thabit (Alláh buď jím potěšen) zaznamenal, že Apoštol Alláhův (mír a požehnání s ním) řekl "Alláh se nestydí povědět vám pravdu: Nemějte sex do konečníku se svými ženami."[11]
Ahmad, 5/213
"Prokleti jsou ti, kdož vstupují do své ženy konečníkem"
Ahmad, 2/479; Saheeh al-Jaami', 5865
Ibn `Abbas (Alláh buď jím potěšen) vyprávěl : "Apoštol Alláhův (mír a požehnání s ním) řekl: "Alláh se nepodívá na muže, který má anální sex se svojí ženou."[11]
Ibn Abi Shaybah, 3/529, který At-Tirmidhi klasifikuje jako autentický hadís, 1165
"Ten, kdo měl styk s menstruující ženou, nebo měl styk s ženou do konečníku, nebo kdo chodí k jasnovidci, se zpronevěřil tomu, co bylo zjeveno Mohamedovi."
al-Tirmidhi, 1/243; Saheeh al-Jaami', 5918

Povinnosti manžela

Kdy musí muž dávat ženě dary

Pokud muž má sex s provdanou ženou, omylem, protože si myslel, že to je jeho žena, musí jí dát dar rovný daru hodného ženě jejího postavení. Tento dar se stává majetkem té ženy a ne jejího manžela.[12]

Práva žen

Na co má žena právo

Žena musí být manželem zaopatřena

Ó Apoštole Alláhův! ´Jaké právo má žena mezi námi nad svým mužem?' On řekl: 'Je to právo, že jí máš dávat jídlo když jíš, že ji máš poskytnout šat když se oblékáš, a že ji nebudeš dlaní bít do obličeje nebo jí nadávat, a neopustíš ji, vyjma pokud je doma.
Sunan Ibn Magah, Kitab al-Nikah, Hadís č. 1850.
Vyprávěl Mu'awiyah ibn Haydah: Řekl jsem: Apoštole Alláhův, jak bychom měli přistupovat k našim ženám a jak bychom je měli zanechat? Odpověděl: Vstupuj do svého pole kdy a jak budeš chtít, dej jí (své ženě) jídlo, když jíš, oblečení, když se oblékáš a nenadávej jí za její tvář a nebij ji.
Vyprávěl Mu'awiyah al-Qushayri: Přišel jsem k Poslu Alláhovu (mír s ním) a zeptal se jej: Co říkáš (přikazuješ) o našich ženách? Odpověděl: Dávejte jim jídlo, které máte pro sebe, oblékejte je tím, čím sami sebe oblékáte, a nebijte je, a nenadávejte jim.

Žena má právo nebýt bita do obličeje

Hakim b. Mu`awiya al-Qushairi zaznamenal, že mu otec řekl, že se zeptal, "Apoštole Alláhův, jakých práv se může žena u svého muže dožadovat?" Odpověděl, "Že bys jí měl dávat jídlo k snědku, odět ji, když se odíváš, nebít ji do obličeje a neproklínat ji nebo neodcházet od ní, vyjma doma." zaznamenali Ahmad, Abu Dawud and Ibn Majah.
Mishkat Al-Masabih: svazek 2, strana 691
Vyprávěl Mu'awiyah al-Qushayri: Mu'awiyah se zeptal: Apoštole Alláhův, jaké právo má něčí žena nad svý mužem? Odpověděl: Že bys jí měl dávat jídlo, když jíš, šatit ji, když se sám oblékáš, nebít ji přes obličej, nenadávat jí a neodcházet od ní, s výjimkou domu.

Provdaná žena má právo ponechat si dar za sex s mužem, který si ji spletl se svojí manželkou

Pokud muž má sex s provdanou ženou, omylem, protože si myslel, že to je jeho žena, musí jí dát dar rovný daru hodného ženě jejího postavení. Tento dar se stává majetkem té ženy a ne jejího manžela.[13]

Žena má právo jít do mešity

"Pokud žena kohokoliv z vás požádá o svolení jít do mešity, neměli byste jí to zakazovat."
Bukhari, Nikah 116

Co je ženám zakázáno

Ženy si nesmějí uměle prodlužovat vlasy

Vyprávěl Asma: (dcera Abu' Bakra) Žena přišla za Apoštolem Alláhovým a řekla, "Provdala jsem svou dceru, ale ona onemocněla a vypadaly jí vlasy, a (kvůli tomu) ji její manžel nemá rád. Mžu jí dovolit používat falešné vlasy?" N to Prorok proklel ženy, které si uměle prodlužují (své, nebo cizí) vlasy, nebo si vlasy nechávají uměle prodlužovat.

Ženy si nesmějí pořídit tetování

Vyprávěl Abu Huraira: Apoštol Alláhův řekl, "Oko ďábla je skutečností," a zakázal tetování.
Vyprávěl Abu Huraira: Žena, která prováděla tetování, byla přivedena k ´Umarovi. ´Umar vstal a řekl, "Zapřísahám tě při Alláhu, slyšela jsi od Proroka něco o tetování?" Vstal jsem a řekl, "Ó veliteli věřících! Já jsem něco slyšel." On řekl, "Co jsi slyšel?" Řekl jsem, "Slyšel jsem Proroka říkat (na adresu žen), 'Nepraktikujte tetování a nenechávejte se tetovat.'"
Vyprávěl Ibn 'Umar: Prorok prokled ženy, které si prodlužují uměle vlasy a ty, které si nechávají vlasy prodlužovat, a ženy, které provádějí tetování a ty, které se nechávají tetovat.

Ženy si nesmějí vytrhávat chloupky na obličeji

Vyprávěl Ibn Mas'ud: Alláh proklel ty ženy, které provádějí tetování nebo se nechávají tetovat, a ty, které si vytrhávají hloupky na obličeji, a ty, které si uměle dělají mezeru mezi zuby, aby vypadaly krásně. Takové ženy mění rysy stvořené Alláhem. Proč bych pak neměl proklet ty, které Apoštol Alláhův proklel, a ty, kteří jsou v Alláhově knize prokleti?

Ženy si nesmějí svobodně zvolit manžela

Manžela ženě určí její poručník
Bylo vyprávěno, že: Ajíša a Ibn Abbas řekli: “Apoštol Alláhův řekl: 'Neexistuje sňatek provedený bez poručníka.' ”Podle hadísu Ajíšy: “A soudcem je poručník toho, který nemá žádného poručníka. ” (Sahih)
Vyprávěl Abu Musa: Apoštol Alláhův řekl: “Není jiného sňatku s výjimkou toho s poručníkem.” (Sahih)
Vyprávěl Aishah: Apoštol Alláhův řekl: “Sňatek libovolné ženy, který není dohodnut jejím poručníkem, je neplatný, její sňatek je neplatný, její sňatek je neplatný. Pokud s ní (muž) souložil, pak jí náleží Mahr, na oplátku za její intimnosti. A pokud jsou nějaké námitky, pak z poručníků rozhoduje ten, který nemá dalšího poručníka.” (Sahih)
Žena, která se provdá za muže, kterého si sama vybrala, je cizoložnice
Vyprávěl Abu Hurairah: Apoštol Alláhův řekl: “Žádná žena by neměla organizovat sňatek jiné ženy a žádná žena by neměla domlouvat svůj vlastní sňatek. Cizoložník je ten, kdo si sám zařizuje vlastní sňatek.” (Sahih)

Menstruujícím ženám není povoleno vykonávat Tawaf

Vyprávěla Ajíša: Vyrazili jsme s Prorokem na Hadž a když jsme dorazili k místu jménem Sarif, dostala jsem menses. Když ke mně Prorok přišel, plakala jsem. Zeptal se mě, "Proč pláčeš?" Řekla jsem, "Kéž bych nemusela tento rok provádět Hadž." Zeptal se, "Je to proto, že jsi dostala menstruaci? Odpověděla jsem, "Ano." Pak řekl, "To je věc, kterou Alláh nařídil všem Adamovým dcerám. Tak dělej to, co poutníci dělají s výjimkou, že nebudeš provádět Tawaf okolo Ka'by, dokud nebudeš čistá."

Co je ženám nařízeno

Žena musí kdykoliv naplnit manželovy tužby

Prorok Alláhův řekl: Když muž volá svou ženu, aby uspokojila jeho touhy, ať k němu přijde, ikdyby byla zaneprázdněna v kuchyni.
Mishkat al-Masabih Book I, Section 'Duties of husband and wife', Hadith No. 61
Ženy vaše jsou pro vás polem; vcházejte tedy na pole své, odkud chcete, však učiňte předtím něco pro duše své a bojte se Boha a vězte, že se s Ním setkáte! Oznam tuto zvěst radostnou věřícím!

Ženy musejí být muži poslušné, jinak se nedostanou do Nebe

Jsou tři (osoby), jejichž modlitba nebude přijata i přes jejich počestnost: Otrok, který utekl, dokud se nevrátí ke svému pánu, žena, se kterou je její manžel nespokojený a opilec, dokud nevystřízliví.
muslimský učenec Al-Suyuti ve svém komentáři Korán 4:34
Když zemře jakákoliv žena, se kterou je její manžel spokojený, dostane se do Nebe.
Mishkat al-Masabih Kniha I, část 'Povinnosti manžela a manželky', hadís č. ii, 60
Prorok jednou řekl ženě: 'Dávej pozor, jak zacházíš se svým manželem, neboť on je tvým Rájem i tvým Peklem.
Kanz- el-'Ummal, svazek 22, hadís číslo 868

Ženy se musejí zahalovat

Vyprávěla 'Ajíša: [...] Zatímco jsem seděla na místě svého odpočinku, byla jsem přemožena spánkem a spala jsem. Safwan bin Al-Muattal As-Sulami Adh-Dhakwani byl pozadu za armádou. Když dorazil až ke mně dnes ráno, viděl postavu spící osoby a poznal mě, protože mě viděl už před nařízením povinného zahalování (které bylo předepsáno)Istirja'(např.. "Inna lillahi wa inna llaihi raji'un"), tak jsem vstala, jakmile mě poznal.Zároveň jsem si zahalila obličej pokrývkou hlavy, a při Alláhu, neslyšela jsem ho promluvit jediné slovo kromě jím pronesené Istirja'. Sesedl z velblouda a přiměl ho pokleknout tím, že dal svou nohu na jeho přední nohy a pak jsem se s velbloudem postavila a odcválala na něm. [...]
Vyprávěl Safiya bint Shaiba: 'Ajíša říkávala: "když (verš): "Měly by si přetáhnout přes krk a přes ňadra své závoje," (ženám) bylo zjeveno stříhat si své pláště na koncích a zahalovat si obličeje nastříhanými kusy."

Násilí na ženách

Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký.
A nyní, lide, nabýváš určitá práva nad svými ženami a ony. Právo, které nad nimi nabýváte, je že by neměly nechat spát ve vašich postelích někoho, koho nenávidíte a nepáchat očividné nemravnosti (nebo cizoložství). Pokud ho páchají, Bůh vám dal svolení nechat je v jejich postelích o samotě a bít je, třebaže ne příliš tvrdě. Pokud přestanou, budou z vlídnosti dostávat zaopatření a oděv; Přikazuji vám z dobré vůle vůči vašim ženám, neboť ony jsou vašimi zajatci (1) kteří nic svého nevlastní. Vzali jste si je z oddanosti k Bohu a po právu si nárokujete jejich sexuální orgány slovy Boha."[14]

Související články

Anglicky

Překlady

 • Verze této stránky je také dostupná v těchto jazycích: anglicky. Další jazyky si můžete zvolit na liště vlevo.

Reference

 1. Tuffaha, Ahmad Zaky, Al-Mar'ah wal- Islam, Dar al-Kitab al-Lubnani, Bejrút, první vydání, 1985, str. 176. Je to rovněž zmíněno v Al-Musanaf učencem Abu Bakr Ahmad Ibn 'Abd Allah Ibn Mousa Al-Kanadi který žil v r. 557 n.l., svaz. 1, část. 2, str. 255.
 2. Tuffaha, Ahmad Zaky, Al-Mar'ah wal- Islam, Dar al-Kitab al-Lubnani, Bejrút, první vydání, 1985, str. 180
 3. Ibn Hisham, al-Sira al-nabawiyya (Cairo, 1963), 4:251.
 4. Ihya' 'Uloum ed-Din citvall Ghazali, Dar al-Kotob al-'Elmeyah, Bejrút, svaz. II, Kitab Adab al-Nikah, str.33
 5. Tuffaha, Ahmad Zaky, Al-Mar'ah wal- Islam, Dar al-Kitab al-Lubnani, Bejrút, první vydání, 1985, str. 176. Je to rovněž zmíněno v Al-Musanaf učencem Abu Bakr Ahmad Ibn 'Abd Allah Ibn Mousa Al-Kanadi který žil v r. 557 n.l., svaz. 1, část. 2, str. 255.
 6. Suyuti, commenting on Q. 4:34
 7. Mishkat al-Masabih, Book II, under section dower, Hadís No. 57., reported from Abu Daud also reported by Ahmad.
 8. Abd ar-Rahman al-Gaziri, al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'a, Dar al-Kutub al-'Elmeyah, 1990, svaz. 4, str. 89
 9. Abd ar-Rahman al-Gaziri, al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'a, Dar al-Kutub al-'Elmeyah, 1990, svaz. 4, str. 89
 10. Zmíněno učencem Shaikh Abdullah Faisal ve "100 nepravdivých hadísů" str. 85, jako sahih.
 11. 11.0 11.1 11.2 Fatwa: Islamic Ruling on Anal Sex - IslamOnline, February 22, 2010
 12. 'Abd ar-Rahman al-Gaziri, al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'a, Dar al-Kutub al- 'Elmeyah, 1990, vol. 4, p. 8.
 13. 'Abd ar-Rahman al-Gaziri, al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'a, Dar al-Kutub al- 'Elmeyah, 1990, vol. 4, p. 8.
 14. Ibn Hisham, al-Sira al-nabawiyya (Cairo, 1963), 4:251.