Korán, hadísy a učenci: Homosexualita

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to navigation Jump to search

Korán

A dopustí-li se dva mužové mezi vámi smilstva, potrestejte je oba: však obrátí-li se kajícně a polepší, nechte je s pokojem, neboť Bůh rád popřává sluchu kajícným a jest slitovný.
Quran 4:16 (viz také Tafsíry pro tento verš)
A (poslali jsme) Lota k lidu jeho, i řekl: „Zdaž smilnosti dopouštěti se budete, jaké nikdo na světě před vámi nedopouštěl se? Vcházíte k mužům ve vášni své, místo k ženám? Vskutku výstřednosti se dopouštíte.“ Však jaká byla odpověď lidu jeho? Řekli jen: „Vyžeňte je z města svého, neboť za cudné se vydávají.“ A zachránili jsme jej i rodinu jeho, vyjma jeho ženy, neboť byla váhavou. A dštili jsme na ně deštěm: a hle, jaký byl konec provinilců!
"Zdaž vcházeti budete k mužům, z tvorstva veškerého?, A zanecháte, co Bůh stvořil vám za manželky? Opravdu jste lidem chybujícím!“" Řekli: „Nezanecháš-li této řeči, Lote, zajisté budeš jedním z vyhnanců.“ Řekl: „Jáť činů vašich hrozím se: Pane můj, spas mne a rodinu mou od toho, co činí tito:“ I zachránili jsme jej a rodinu jeho veškerou, vyjma stařeny, jež omeškala se a pak zahubili jsme všechny ostatní. A dštili jsme na ně deštěm, a špatný to byl déšť pro ty, jež varovali jsme!
A (poslali jsme) Lota tehdy, když řekl lidu svému: „Zdaž páchati budete smilstvo sami k tomu přihlížejíce? A vcházeti k mužům z vášně, raději než k ženám? Ano, sbor jste nevědomců!“ Však odpovědi lidu jeho bylo jedině, že řekli: „Vyžeňte rod Lotův z města svého, neb zajisté jsou to lidé příliš mravopočestní.“ I zachránili jsme jej a rodinu jeho, vyjma ženy jeho, jíž předurčili jsme, aby byla z omeškalých. A dštili jsme na ně deštěm: a zlý byl to déšť pro (marně) varované.
A (poslali jsme) Lota, když řekl k lidu svému: „Dojista pášete smilstvo, v němž nepředešel vás nikdo ve světě. Zdaž vcházeti budete k mužům a dokonce přepadati (je) na cestách? A nepravost páchati v shromážděních svých?“ Však odpovědí lidu jeho bylo jen, že řekli: „Přiveď na nás tedy trest boží, jsi-li pravdomluvným“ Řekl: „Pane můj, pomoz mi proti lidu prostopášnému.“ A když přišli poslové naši k Abrahamovi s radostnou zprávou, řekli: „Zahladíme lid onoho města, neboť lid jeho jest nepravostný.

Hadísy

Sahíh Bukhari

Vyprávěl Ibn 'Abbas: Prorok proklel zženštilé muže; ty muže, kteří se chovají jako ženy a ty ženy, které se chovají jako muži a řekl: "Vyžeňte je z vašich domovů." Prorok vyhnal toho a toho muže a Umar vyhnal tu a tu ženu.

Abu Dawud

Vyprávěl Abdullah ibn Abbas : Prorok řekl: Pokud najdete kohokoliv, kdo dělá to co Lotovi lidé: zabijte toho, kdo to dělá a toho, komu je to děláno.
Vyprávěl Abdullah ibn Abbas : Pokud muž, který není ženatý je přichycen, že se dopouští sodomie, bude ukamenován k smrti.
Vyprávěl AbuSa'id al-Khudri: Prorok řekl: Muž by se neměl dívat na soukromé oblasti jiného muže, a žena by se neměla podívat na soukromé oblasti jiné ženy. Muž by neměl ležet s jiným mužem, bez spodního prádla, pod jednou dekou; a žena by neměla ležet s jinou ženou bez spodního prádla, pod jednou dekou.
Vyprávěl AbuHurayrah: Prorok řekl: Muž by neměl ležet s jiným mužem a žena by neměla ležet s jinou ženou aniž by zahalili své soukromé oblasti, kromě dítěte nebo otce. Zároveň zmínil třetí věc, kterou jsem zapomněl.
AbuDawud řekl: Z tadyma si pamatuji tuto tradici od Mu'ammil a Musa: Běda! Žádný muž by neměl ležet s jiným mužem, žádná žena by neměla ležet s jinou ženou leda s vlastním dítětem nebo otcem. Zároveň zmínil třetí věc kterou jsem zapomněl...
Vyprávěl AbuHurayrah: Apoštol Aláhův proklel muže, které se oblékají jako ženy a ženy, které se oblékají jako muži.
Vyprávěla Aiša, Ummul Mu'minin: Ibn AbuMulaykah řekl, že někdo upozornil Aišu, že nějaká žena nosila sandály, odpověděla: Apoštol Aláhův proklel zmužnělé ženy.

Al Tirmidhi

Kdokoliv se chová způsobem jako Lotovi lidé: zabijte toho, kdo to dělá a toho, komu je to děláno.
Tirmidhi 1:152
Bylo vyprávěno od Jaabir: "Prorok řekl: 'Není nic, čeho se pro svojí ummu bojím víc, než skutků Lotových lidí.'"
Tirmidhi 1457

Ibn Majah

Bylo vyprávěno od Abu Hurairah: že posel Aláhův proklel ženy, které napodobují muže a muže, kteří napodobují ženy. (Sahih)
Bylo vyprávěno od Ibn 'Abbas: že prorok proklel muže, kteří imitují ženy a ženy, které imitují muže. (Sahih)
Bylo vyprávěno od Ibn`Abbas, že posel Aláhův řekl: “Kohokoliv najdete, kdo dělá to co Lotovi lidé, zabijte toho, kdo to dělá a toho, komu je to děláno.” (Hasan)
Bylo vyprávěno od Abu Hurairah, že prorok řekl ohledně těch, kteří dělají to, co Lotovi lidé: “Ukamenujte toho nahoře i dole, ukamenujte je oba.” (Hasan)

Al Muwatta

Malik mi řekl, že se ptal Ibn Shihaba ohledně někoho, kdo se dopustil sodomie. Ibn Shihab řekl: "Bude ukamenován, ať již je, či není muhsan."

Různé

Bylo vyprávěno, že Ibn Abbaas řekl: “Prorok Mohamed řekl: "... proklet budiž ten, kdo souloží se zvířetem, proklet je ten, kdo dělá to co dělali Lotovi lidé."
Vyprávěl Ahmad, 1878: Shaykh al-Albaani klasifikovál jako sahíh v Saheeh al-Jaami’, no. 5891
Ibn Abbas a Abu Huraira vyprávěli, že posel Aláhův řekl: 'Proklet je ten, kdo dělá to co Lotovi lidé.' Ve verzi...podle Ibn Abbase, Ali [Mohamedův bratranec a nevlastní syn] upálil dva lidi a že Abu Bakr [Mohamedův hlavní společník] na ně nechal spadnout zeď.
Mishkat, vol. 1, p. 765, Prescribed Punishments

Učenci

Klasičtí

Al Jalalayn

A když dva z vás (wa’lladhāni / wa’lladhānni), muži, se toho dopustí, tedy, neslušného činu, nevěry nebo homosexuální soulože, potrestejte je oba, nadávkami a bijte je sandály; ale pokud činí pokání, od tohoto [neslušného činu], a odškodňují, skrze [dobré] skutky, tak je nechejte být, a neubližujte jim. Bůh se neodvrací od těch, kteří činí pokání a je k nim slitovný. Tento verš je abrogován předepsaným trestem, pokud je míněna nevěra a podobně pokud je míněna homosexuální soulož, podle al-Shāfi‘ī; ale podle něj, člověk, který je objektem do kterého je penetrováno, není ukamenován, i když je ženatý; raději, je bičován a vyhoštěn. Soudě dle duálního zájmena se zdá být zřejmější, že je míněn homosexuální styk [tímto veršem], přestože předchozí [sc. al-Shāfi‘ī] měl názor, že se to týkalo nevěrníka s nevěrnicí; ale tento jeho názor může být vyvrácen faktem, že odkaz ke dvěma mužům je zřejmý podle částice "min" připojené k mužskému zájmenu [minkum, ‘z vás’], a podle toho, že dostanou stejný trest, [oba uskutečňují] pokání a [oběma je zaručeno] že budou necháni na pokoji [v dalším životě], [z toho] všechno se týká specificky mužů, vzhledem k tomu, že věznění žen je stanoveno, jak již bylo zmíněno výše.
"Surah 4 Ayah 16" (archived)
Feras Hamza (trans.), Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought, Tafsir al-Jalalayn, http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=74&tSoraNo=4&tAyahNo=16&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=2.
 

Ibn Kathir

[وَاللَّذَانَ يَأْتِيَـنِهَا مِنكُمْ فَـَاذُوهُمَا]

(A ti dva z vás, kteří se dopouštějí nelegální soulože, potrestejte je oba. [Korán 4:16]) Ibn `Abbas a Sa`id bin Jubayr řekli, že tento trest zahrnuje proklínání, zostuzování a bití sandály. Takové bylo rozhodnutí, poté jej ale Aláh abrogoval bičováním nebo kamenováním, jak bylo uvedeno. Mujahid řekl: "Bylo to zjeveno ohledně případu dvou mužů, kteří to dělali." Jako by mluvil o činech Lotových lidí a Aláh ví nejlíp. Sběratelé Sunan poznamenali, že Ibn `Abbas řekl, že posel Aláhův řekl:

«مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِه»

(Kohokoliv přistihnete, jak se dopouští činu Lotových lidí (homosexuality), zabijte oba účastníky tohoto aktu.)
[أَتَأْتُونَ الْفَـحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَـلَمِينَ]

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرّجَالَ شَهْوَةً مّن دُونِ النّسَآء]

("Dopouštíte se zvrhlosti, tak jako nikdo před vámi. Věru, vy praktikujete váš chtíč na mužích, místo na ženách.") tzn. opustili jste ženy, které vám Aláh stvořil a raději jste měli sex s muži. Věru, toto chování je zlé a ignorantní, protože jste vložili věci do nevhodných míst.

Ibn Al Qayyim

Oboje - nevěra a homosexualita – zahrnují nemorálnost, která jde proti moudrosti Aláhova stvoření a přikázání. Neboť homosexualita zahrnuje nesčetně mnoho zla a škody, a ten, komu je to děláno, by na tom byl líp, kdyby byl zabit, než aby mu to bylo děláno, protože poté se stane tak zlý a tak zkažený, že už nebude naděje jej napravit, a všechno dobré je pro něj ztraceno, a již nebude cítit žádný stud před Aláhem nebo před jeho stvořením. Semeno toho, který mu to dělal bude účinkovat jako jed pro jeho tělo a duši. Učenci se liší ohledně toho, jestli ten, kterému je to děláno může jít do ráje. Jsou zde dva názory, které vyprávěl Shaykh al-Islam.”
Ibn al-Qayyim: Ad-Dā'i wa Dawā, p. 115

Moderní

Al Munajjid

Zločin homosexuality je jedním z největších zločinů, nejhorší z hříchů a je to ten nejodpornější čin, a Aláh potrestal ty, kteří to dělali, způsobem, kterým nepotrestal žádný jiný národ. To ukazuje, že je to porušení fitry, absolutní zbloudilost, důsledek slabého intelektu a nedostatku náboženské angažovanosti a je to znakem zkázy a ztráty milosti Aláhovy. Prosíme Aláha aby nás udržel v bezpečí a zdravé.
The punishment for homosexuality
Islam Q&A, Fatwa No. 38622
Rozšíření homosexuality způsobilo nemoci, u kterých východ ani zapád nemůže odmítat, že tím byly způsobeny. I kdyby jediným výsledkem této perverze byl AIDS – který útočí na imunní systém v lidech - i to by bylo dostatečné.
Why does Islam forbid lesbianism and homosexuality?
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid, Islam Q&A, Fatwa No. 10050

Nepochybně hřích homosexuality je jedním z nejhorších hříchů; je jedním z hlavních hříchů (kabaa’ir), které Aláh zakázal. Aláh zničil Lotovy lidi tím nejděsivějším způsobem, protože oni pokračovali v jejich hříchu a bylo to pro ně běžné a akceptované. Aláh říká (interpretace významu): [Citace Quran 11:82-83, Quran 11:83, a Quran 54:37]

[...]

Imaam Ibn al-Qayyim řekl:

Bylo oznámeno, že prorok řekl: "Zabijte toho, který to dělá a toho, komu je to děláno." (oznámeno čtyřmi autory sunanů. Isnaad je sahíh. At-Tirmidhi řekl, že tento hadís je hasan).

Abu Bakr al-Siddeeq soudil podle toho, a napsal instrukce k tomuto účelu pro Khaalida, po konzultaci se Sahaabah (společníci Mohameda). ‘Ali byl ten nejpřísnější z nich, co se tohoto týče. Ibn al-Qasaar a náš šejch řekli: Sahaabah souhlasili, že [člověk který udělal homosexuální čin] by měl být zabit, ale lišili se v tom jak by měl být zabit. Abu Bakr al-Siddeeq řekl, že by měl být shozen z útesu. ‘Ali řekl, že by na něj měla být svalena zeď. Ibn ‘Abbaas řekl, že byl měl být ukamenován. To ukazuje, že zde byl souhlas, že homosexuál má být zabit, ale lišily se jejich názory o tom, jak jej zabít. Je to podobné jako prorokův rozsudek ohledně člověka, který má soulož se ženou, která je v jeho mahram [incest], protože v obou případech je soulož zcela zakázaná. Proto byla udělána spojitost s hadísem Ibn ‘Abbaase, který oznámil, že prorok řekl: "Kohokoliv přistihnete, jak dělá to co Lotovi lidé, zabijte je" A bylo také oznámeno, že řekl: “Kdokoliv má soulož se ženou, která je jeho mahram, zabijte ho.” A podle jiného hadísu se stejným isnádem: "Kdokoliv má soulož se zvířetem, zabijte ho a zabijte s ním i to zvíře" (vyprávěl Ahmad, 2420; Abu Dawood, 4464; al-Tirmidhi, 1454; al-Haakim, 4/355).

Toto rozhodnutí je v souladu s rozhodnutím šaríe, protože čím horší je harám čin, tím krutější je za něj trest. Souložit způsobem, který není povolený za žádných okolností je horší, než souložit způsobem, který by mohl být legální za určitých okolností, takže ten trest je přísnější. To řekl Ahmad v jednom ze dvou jeho vyprávění. (Zaad al-Ma’aad, part 5, p. 40-41).

To samé platí pro hřích lesbismu. Není žádných pochyb mezi fuqahaa’, že lesbismus je harám a je to velký hřích, jak uvedl al-Haafiz Ibn Hajar. (Al-Mawsoo’ah al-Fiqhiyyah, part 24, p. 251).

Co se týče konkrétního typu trestu zmíněného v otázce - ukamenování - tento typ trestu je určen pro nevěrníka, který je ženatý. Šaríjský trest pro zločin homosexuality je poprava - mečem, podle nejsprávnějšího názoru – jak bylo vyprávěno v diskusi výše o rozdílech mezi učenci ohledně toho, jak by měla tato poprava proběhnout. Co se týče lesbismu, není pro to hadd, ale podléhá to ta’zeer [neurčený trest, který bude určen po uvážení qaadi]. (al-Mawsoo’ah al-Fiqhiyyah, part 24, p. 253).

Bakrin

Homosexualita je jedním z nejhorších zločinů proti stvoření, přírodě náboženství a lidské existenci. Její důsledky na jedince a společnost celkově jsou četné. Dr Muhammed, v jeho knize zvané “Islam and Medicine” vyjmenovává tyto důsledky:

(1) Averze vůči ženám. Ti, kteří praktikují homosexualitu obvykle nemají zájem o ženy. To neguje jeden ze základu manželství, plození, které se může stát pouze skrze soužití muže a žen. Tam kde jsou jedinci nuceni mít sex se stejným pohlavím, takovým lidém je upírána láska, milost a klid, což jsou cíle manželství.

(2) Negativní účinek na nervy. Tento zvyk zraňuje duši, má to na ni negativní dopad. Vede to k útoku psychologického reflexu v charakteru člověka. Myslí si, že neměl být stvořen jako muž. Proto vidíte gaye oblékat se jako ženy, obzvláště ty, kteří mají roli "manželky" v této zvířecí tendenci.

(3) Negativní účinky na mozek. Způsobuje to velkou poruchu v úrovni rovnováhy lidského intelektu. Jeho vnímání této záležitosti je proto ovlivněno. Je zde silná souvislost mezi homosexualitou a správným fungováním mozku..
Homosexuality: The Islamic viewpoint
Imam Sirajudeen Bakrin, Nigerian Tribune, December 30, 2011
... boj proti homosexuální souloži není jen náboženský, je to přirozená povinnost pro milovníky lidské důstojnosti a bojovníky za lidská práva.

Pohled na přirozenost člověka ukazuje, že má různé tendence. Některé z těchto tendencí jsou dobré, zatímco jiné jsou zlé, špatné a škodlivé pro lidskou existenci. Proto je potřeba omezovat lidskou vzpurnost, která se může vyvinout ze špatné tendence, jelikož ovlivňuje společnost negativně.

Aláh nám vyprávěl příběh proroka Lota a jeho lidí a trestu, který dostali, když poprvé přišli s tímto zločinem. Korán říká: "A (poslali jsme) Lota k lidu jeho, i řekl: „Zdaž smilnosti dopouštěti se budete, jaké nikdo na světě před vámi nedopouštěl se? Vcházíte k mužům ve vášni své, místo k ženám? Vskutku výstřednosti se dopouštíte.“ Však jaká byla odpověď lidu jeho? Řekli jen: „Vyžeňte je z města svého, neboť za cudné se vydávají.“ A zachránili jsme jej i rodinu jeho, vyjma jeho ženy, neboť byla váhavou. A dštili jsme na ně deštěm: a hle, jaký byl konec provinilců!" (súra Rozpoznání : 80-84).

V súře Húd, Aláh říká: A když přišel rozkaz náš, obrátili jsme město vrchem dolů a dštili jsme na ně bez ustání kamení z hlíny vypálené, poznamenané Pánem tvým: a není podobný osud dalek od nepravostných! (Húd: 82-83).

Z výše zmíněných veršů z Koránu je zřejmé, že Aláh zničil první skupinu lidí, která to praktikovala, tak, že obrátil jejich města naruby, zatímco na ně byly házeny kameny.

Jelikož tento čin je jedním z nejhorších zločinů v islámu, trest musí být také jedním z nejvyšších. Všichni muslimští učenci se shodli, že smrt je základní rozsudek, který si tito lidé zaslouží. To je v souladu s rčením proroka Mohameda: oznámil Ibn Abbas: “Pokud je kdokoli přistižen, jak se dopouští činu Lotových lidí, zabijte toho, kdo se toho dopouští a toho s kým se toho dopouští” (Abu Dawud).

Nicméně jsou zde rozlišné názory ohledně metodologie, která má být použita pro vykonání tohoto trestu smrti. Zatímco někteří učenci jako Abu bakr [první chalífa] a Ali [Mohamedův zeť a čtvrtý chalífa ] měli názor, že takovému člověku by měla být useknuta hlava a poté by měl být zapálen, Umar [druhý chalífa] a Uthman [třetí chalífa] mysleli, že by na ně měla být svalena zeď. Podle Ibn Abbase [Mohamedův bratranec], by měl být doveden do nejvyšší budovy ve městě, shozen hlavou dolů, zatímco několik mužů stojí na zemi, čekající na něj s kameny, napodobující destrukci, provedenou Aláhem na Lotových lidech.
Homosexuality: The Islamic viewpoint (2)
Imam Sirajudeen Bakrin, Nigerian Tribune, December 30, 2011

Související záležitosti

Anální sex je striktně zakázaný, dokonce i v rámci heterosexuálního manželství.

Vyprávěl Abu Hurayrah: Prorok řekl: Ten, kdo souloží s manželkou skrze její řiť je prokletý.
Bylo vyprávěno od Khuzaimah bin Thabit: že Aláhův posel řekl: “Aláh se nestydí říct pravdu,” třikrát. ” Nemějte sex s vašimi ženami do jejich zadku.” (Sahih)
Bylo vyprávěno od Abu Hurairah: že prorok Aláhův řekl: “Aláh se nepodívá na muže, který má sexuální styk se svojí manželkou do jejího zadku.” (Sahih)
Svatý prorok řekl: “Kdokoliv jde ke věštci a věří mu anebo vloží penis do ženské řiti, odmítl víru která byla zjevena Mohamedovi.”[1]
Musnad Ahmed Vol. 1, P. 86
Khuzaymah Ibn Thabit oznámil, že posel Aláhův řekl: "Aláh se nestydí vám říct pravdu: Nemějte sex s manželkami do zadku."[2]
Ahmad, 5/213
Sodomizace manželky

p75.20 Prorok řekl:

"Ten kdo sodomizuje ženu je prokletý."
Reliance of the Traveller: A Classic Manual of Islamic Sacred Law
Ahmad ibn Naqib al-Misri, Edited and Translated by Nuh Ha Mim Keller

Viz také

Překlady

  • Verze této stránky je také dostupná v těchto jazycích: anglicky. Další jazyky si můžete zvolit na liště vlevo.

Odkazy

  1. Odkazoval Shaikh Abdullah Faisal v "100 Fabricated Hadiths" str. 85, jako sahih.
  2. Fatwa: Islamic Ruling on Anal Sex - IslamOnline, February 22, 2010