Korán, hadísy a učenci: Mohamed

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to navigation Jump to search

Mohamed je v islámu znám jako uswa hasana, al-Insān al-Kāmil. Je to arabská fráze, která znamená 'dokonalý člověk' , kterého 'stojí za to napodobovat' .

A věru máte nyní v poslu Božím příklad překrásný pro každého, kdo doufá v Boha a v den poslední a kdo Boha hojně vzpomíná.

Tato stránka obsahuje jen malý vzorek citátů ohledně jeho vlastností. Kdykoliv je k dispozici více textu, přidáme odkaz na odpovídající články.

Antisemitismus

Arabové, Etiopané a Asyřané by mohli být označeni jako Semitští lidé, nicméně v kontextu "anti-semitismu" se tím většinou chápou lidé, kteří se považují za židy.[1][2]

Abu Huraira vyprávěl, že Aláhův posel řekl: "Poslední hodina nenastane dokud muslimové nebudou bojovat proti židům a dokud je muslimové nebudou zabíjet, a dokud se židé nebudou schovávat za kamenem nebo stromem a ten kámen nebo strom řekne: "Muslime, služebníku Aláhův, za mnou je žid - pojď a zabij ho! Ale strom Gharqad by to neřekl, protože to je strom židů."

Bílá pleť

Vyprávěl Anas bin Malik: Zatímco jsme seděli s prorokem v mešitě, přijel muž na velbloudovi. Nechal svého velblouda pokleknout v mešitě, přivázal mu přední nohu a pak řekl: "Kdo z vás je Mohamed?" V té době prorok seděl mezi námi (jeho společníci) opřený o svoji ruku. Odpověděli jsme: "Tento bílý muž opřený o svoji ruku." Poté jej oslovil: "Ó syne'Abdul Muttaliba."...


Bití dětí

Vyprávěl As-Saburah: Prorok řekl: Přikažte chlapci, aby se modlil, když mu bude 7 let. Když mu bude 10 let, bijte ho, pokud se nechce modlit.

Bití žen

... (Muhammad b. Qais) poté řekl, že to vyprávěla Aiša: Neměla bych vám vyprávět o mě a o poslu Aláhovu?? My řekli: Ano. Ona řekla: Když na mě přišla řada pro Aláhova posla, aby se se mnou vyspal ... poté ležel dokud si nemyslel, že už spím. Poté si pomalu oblékl plášť a pomalu si dal boty a otevřel dveře a šel ven a zlehka je zavřel. Zahalila jsem si hlavu, dala šátek a upevnila opasek a poté jsem následovala jeho kroky dokud nedošel k Baqi'. Stál tam velmi dlouho. Poté třikrát zvedl ruce a poté se vrátil a já jsem se také vrátila. On šel rychle, takže jsem taky šla rychle. On běžel, tak jsem taky běžela. On přišel (domů) a já jsem taky přišla (domů). Já jsem tam byla dřív. Když jsem ležela v posteli prorok přišel a řekl: Aišo, proč si udýchaná? Já řekla: To nic. On řekl: Řekni mi to, nebo mi to řekne Lstivý a Vševědoucí. Řekla jsem mu celý ten příběh. On řekl: Byl to tvůj stín, který jsem viděl před sebou? Řekla jsem: Ano. Udeřil mě do hrudi, což mi způsobilo bolest, a poté řekl: Myslela sis, že Aláh a jeho apoštol nad tebou nevykonají spravedlnost?..."

Bohatství

Vyprávěl Abu Huraira: Kdykoliv byl mrtvý zadlužený muž přinesen k Aláhovu apoštolu, zeptal se: "Zanechal po sobě něco na splacení jeho dluhu?" Pokud byl informován, že zanechal něco na splacení dluhů, nabídnul svoji pohřební modlitbu, jinak řekl muslimům aby poskytli pohřební modlitbu jejich přítele. Když Aláh udělal proroka bohatým skrze dobývání, řekl: "Jsem oprávněnější, než ostatní věřící, abych byl strážcem věřících, takže pokud zemře zadlužený muslim, jsem zodpovědný za zaplacení jeho dluhu, a kdokoliv zanechá bohatství (po smrti), patří jeho dědicům."
Vyprávěl Umar ibn al-Khattab: Malik ibn Aws al-Hadthan řekl: Jediním z argumentů vyřčených Umarem bylo, že řekl, že apoštol Aláhův získal tři věci jen výhradně sebe: (kmeny) Banu an-Nadir, Khaybar a Fadak. Majetek Banu an-Nadir byl zcela jen pro jeho potřeby. , Fadak pro cestovatele, a Khaybar byl rozdělen apoštolem Aláhovým na tři části: dva pro muslimy, a jedna jako příspěvek jeho rodině. Pokud cokoliv zbylo poté co přispěl jeho rodině, rozdělil to mezi chudé emigranty.

Někteří z Mohamedových společníků také zbohatli:

Vyprávěl Abu Masud Al-Ansar: Kdykoliv nám Aláhův apoštol přikázal dát milodar, šli jsme na trh a pracovali jsme jako vrátní a dostali jsme Mudd (trochu zrní) a dali jsme to jako milodar. (To bylo za časů chudoby) a dnes někteří z nás mají sto tisíc.

Halucinace

Jabir b. Samura vyprávěl, že Aláhův posel řekl: "Znám ten kámen v Mekce, který mi dával pozdravy ještě, než jsem se stal prorokem."
Vyprávěla Aiša: (manželka proroka) Aláhův apoštol řekl: "Ó Aišo! Tohle je Gabriel, posílá ti pozdravy." Řekla jsem: "Mír a milost Aláhova budiž nad ním." Aiša dodala: Prorok vidíval věci, které my jsme neviděli.

Homofobie

Vyprávěl Jaabir: "Prorok řekl: Ničeho se nebojím více pro svoji ummu, než skutku Lotových lidí."
Tirmidhi 1457

Humor

Doporučoval pláč namísto smíchu:

Narrated Anas: Prorok řekl: "Pokud byste věděli to co já vím, tak byste se málo smáli a plakali hodně."

Zakázal smát se prdům:

...“Poté nás poučil proti smíchu při vypouštění větrů, řekl: ‘Jeden by se neměl smát tomu co sám dělá.’”

Smál se při pohledu na genitálie mrtvého muže:

'Amir b. Sa'd vyprávěl od svého otce, že Aláhův apoštol pro něj poslal v den bitvy u Uhudu jeho rodiče, když polyteista polyteista zapálil (zaútočil silně) na Muslimy. Poté mu Aláhův apoštol řekl: (Sa'de), vystřel šíp, (Sa'de), nechť jsou má matka a otec pro tebe vykoupením. Napnul jsem šip a střelil jej do boku, až spadl a jeho soukromé oblasti byly viditelné. Aláhův posel se smál tak moc, až jsem viděl jeho přední zuby.


Smál se při proklínání židů:

Vyprávěl Ibn 'Abbas:

Viděl jsem posla Aláhova sedět blízko černému kameni (nebo na kraji Káby). On (prorok) pozvedl své oči k nebi a smál se a řekl: Nechť Aláh prokleje židy! Řekl to třikrát...

Smál se, když mu někdo řekl o svém snu, kde mu byla useknuta hlava:

Jabir vyprávěl, že někdo přišel k Aláhovu poslu a řekl:

Aláhově posle: Viděl jsem ve svém snu, jak by mi byla useknuta hlava. Na což se Aláhův apoštol začal smát a řekl: Když si satan hraje s jedním z vás ve spánku, neříkejte to lidem...

Zakázal říct lež jako vtip:

Vyprávěl Mu'awiyah ibn Jaydah al-Qushayri:

Posel Aláhův řekl: Běda tomu, kdo říká věci, lživé, aby tím lidi rozesmál. Běda mu! Běda mu!.

Zakázal hodně se smát:

Vyprávěl Abu Hurairah, že posel Aláhův řekl:

“Nesmějte se hodně, protože velký smích usmrcuje srdce.”

Hygiena

Vyprávěl Anas bin Malik: Aláhův apoštol navštěvoval Um Haram bint Milhan, která mu nabízela jídla. Um-Haram byla manželkou Ubada bin As-Samit. Aláhův apoštol ji jednou navštívil a ona mu poskytla jídlo a začala hledat vši na jeho hlavě.

Kázání nenávisti

Vyprávěl AbuDharr: Prorok řekl: Nejlepší z činů je milovat v zájmu Aláha a nenávidět v zájmu Aláha.
"Nejsilnější pouto víry je věrnost pro Aláha a odpor pro Aláha (proti jeho nepřátelům), láska pro Aláha a nepřátelství pro Aláha (proti jeho nepřátelům)."

Klamání

"Jsem nejlepším s intrikářů. Oklamal jsem je svou lstivostí, abych vám dal od nich."
Ishaq:323

Očarovaný

Aiša řekla, že žid z kmene Banu Zuraiq, zvaný Labid b. al-A'sam seslal kouzlo na Aláhova posla, což vedlo k tomu, že posel (pod účinkem toho kouzla) měl pocit, že dělal něco, co ve skutečnosti nedělal. (Tento stav trval) dokud jednoho dne, nebo jedné noci, Aláhův posel nepoprosil (o zrušení účinků toho kouzla)...

Odsouzený

Mekkánci, kteří chápali, že Mohamed není žádný prorok, zvali Mohameda Odsouzený.

Vyprávěl Abu Huraira: Aláhův apoštol řekl: "Neudivuje tě, jak mě Aláh ochraňuje od proklínání Kurajšovců? Proklínají mě, že jsem "Mudhammam" (Odsouzený) zatímco já jsem Muhammad (a ne Mudhammam)"

Pití alkoholu

في شرب النبيذ وتخمير الإناء الأشربة صحيح مسلم


حدثنا ‏ ‏أبو بكر بن أبي شيبة ‏ ‏وأبو كريب ‏ ‏واللفظ ‏ ‏لأبي كريب ‏ ‏قالا حدثنا ‏ ‏أبو معاوية ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏عن ‏ ‏أبي صالح ‏ ‏عن ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏قال ‏ ‏كنا مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فاستسقى فقال رجل يا رسول الله ألا ‏ ‏نسقيك ‏ ‏نبيذا ‏ ‏فقال بلى قال فخرج الرجل ‏ ‏يسعى فجاء ‏ ‏بقدح ‏ ‏فيه ‏ ‏نبيذ ‏ ‏فقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ألا ‏ ‏خمرته ‏ ‏ولو ‏ ‏تعرض عليه عودا ‏ ‏قال فشرب ‏


Sahíh Muslim: "Pití, pití vína a kvašení"

Vyprávěl Gaber bin Abdullah:

Byli jsme s poslem Aláhovým a on požádal o drink. Jeden z jeho lidí řekl: "Ó posle Aláhovu, smíme ti nabídnout víno k pití?" On řekl "Ano". On (Gaber) odešel a poté se vrátil s pohárem vína. Posel se zeptal: "Zkvasili jste jej?” (Gaber) řekl "ano" a on (Mohamed) se napil.

Pokrytectví

Vyprávěl Al-Miswar bin Makhrama:
Slyšel jsem Aláhova apoštola, který byl na kazatelně, říkat: "Banu Hisham bin Al-Mughira mě požádali abych oddal jejich dceru k Ali bin Abu Talib, ale já jsem nesvolil, a nedám svolení dokud se 'Ali bin Abi Talib nerozvede s mojí dcerou, aby si mohl vzí jejich dceru protože Fatima je součástí mého těla a já nenávidím co ona nenávidí a co ubližuje jí, to ubližuje mě."

Převlíkání do ženského oblečení

Vyprávěl Abdullah ibn Abdel Wahab, od Hamad, od Hisham, od jeho otce, který vyprávěl, že lidé nosili své dary (prorokovi), když byl v Aišině domě. Společníci Um Salamah řekli: "Ó Um Salamah! U Aláha, lidé čekají, aby mohli dát své dary, dokud je to Aišin den a my chceme dobré věci, tak jako Aiša. Tak požádej proroka, aby přikázal lidem, aby mu dávali dary ať už je v domě kterékoliv z jeho manželek." Um Salamah to řekla prorokovi, ale on neodpověděl. Zopakovala to podruhé, ale on pořád neodpovídal, ale napotřetí řekl: "Ó Um Salama! Neubližuj mi s Aišou; protože u Aláha, vnuknutí mi nejsou seslána když jsem v oblečení kterékoliv z vás (žen), kromě Aišiného.”[3]

Lhaní

Vyprávěl Zahdam: ... zůstali jsme po krátký čas a poté jsem řekl svým společníkům: "Aláhův apoštol zapoměl svoji přísahu. Při Aláhu, pokud nepřipomeneme Aláhovu apoštolu jeho slib, nikdy nebudeme úspěšní." Tak jsme se vrátili k prorokovi a řekli: "Ó Aláhovu apoštole! Požádali jsme tě o koně, ale ty jsi vzal přísahu, že nám žádné koně nedáš; myslíme, že jsi zapomněl tvou přísahu.' On řekl: 'To je Aláh kdo vám dal koně. Při Aláhu, a vůli boží, pokud vezmu přísahu a později najdu něco lepší, než to, tak dělám co je lepší a odčiním svou přísahu.' "

Magie

Mohamed řekl, že elokventní (okrasná) řeč je magie:

'Dva muži přišli z východu a pronášeli řeči a prorok řekl: "Některé elokventní řeči působí jako magie (tzn. někteří lidé odmítají něco a pak přijde elokventní kazatel a poté oni to začnou příjmat, po jeho řeči). "' (Muhsin Khan translation)

Mohamed řekl jen 4 arabská slova v tomto hadísu ("إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرً‏"):
إِنَّ (inna) - Věru
مِنَ (min) - z
\ الْبَيَانِ (al-bayaan) - elokventní řeči

لَسِحْرً‏ (la-sihr) - (je) jistě magie[4]

A on pronášel elokventní řeči:

Prorok řekl: "Byly mi dány klíče k elokventní řeči a vítězství skrze teror.


Jednoho dne nám posel Aláhův podal velmi elokventní kázání po němž jsme se rozplakali a naše srdce byly plné slz...
Riyad As-Salihin 1:157

Tedy, on praktikoval magii (dle jeho vlastní definice).

Shodou okolností, Aláh nenávidí "toho elokventního":

Posel Aláhův řekl: Aláh , ten nejvyšší, nenávidí toho elovkentního mezi lidmi, který pohybuje svým jazykem dokola, tak jako to dělá dobytek.
Abu Dawood 5005 (Sahih)

Mariin manžel

Mohamed řekl: “V nebi, Marie, matka Ježíšova, bude jednou z mých manželek.”
al-Siyuti (6/395)
"Posel boží... řekl: ‘Bůh mě oženil v nebi s Marií, dcerou Amramovou a se ženou faraona a sestrou Mojžíše.’" [5]
Tabarani

Masová vražda

Židé byli donuceni sejít a Aláhův posel je uvěznil. Poté prorok vyšel na Medínský trh a nechal vykopat jámy. Dal poslat pro židovské muže a nechal jim useknout hlavy do těch jam. Byli k němu přivedeni po skupinách. Celkem jich bylo 800-900 kluků a mužů.
Ishaq 464

Megalomanie

Vyprávěl Abu Huraira: "Aláhův apoštol řekl: "Při tom v jehož rukou je můj život, nikdo z vás nebude mít víru dokud mě nebude milovat více než svého otce a své děti."


Aláhův apoštol: pán muslimů, vůdce Aláha se bojících, posel pána světů, jedinečný a nikdo mu není roven.
Ishaq 233

Když muslim provádí modlitbu (salat), je mu zakázáno odpovídat lidem, kteří na něj mluví, zatímto co modlí, dokud neskončí.

Nicméně z následujících hadísů uvidíte, že Mohamed chtěl být výjimkou z pravidla. Říká muslimům, že i když provádějí salat pro Aláha, musejí Mohamedovi odpovědět, pokud na ně volá. Cituje Quran 8:24 aby to ospravedlnil.

Vyprávěl Abu Said Al-Mualla: Zatímco jsem se modlil, prorok prošel a zavolal na mě, ale já jsem nešel dokud jsem nedokončil modlitbu. Když jsem za ním přišel, řekl: "Co ti zabrátnilo přijít?" Řekl jsem: "Modlil jsem se." Řekl: "Což Aláh neřekl: Vy kteří věříte, odpovídejte Aláhovi a jeho apoštolu (8:24)"

Mučení

Apoštol řekl: ‘Odveďte ho ode mě a vyřízněte mu jazyk.
Ishaq:595
Vyprávěl Abu Huraira: Prorok řekl: "Žádná modlitba není těžší pro pokrytce, než Fajr a 'Isha' modlitby a kdyby znali odměnu za tyto modlitby v jejich odpovídající čas, jistě by přišli do mešity i kdyby se měli plazit." Prorok přidal: "Jistě jsem se rozhodl přikázat muezinovi vyslovit Iqama a přikázat muži aby vedl podlitbu a poté vzít ohnivý plamen a spálit všechny ty, kteří neopustili své domy, spolu s jejich domy."

Nevděčnost

Vyprávěla Aiša: Lidé chodívali z jejich příbytků a z Al-'Awali (od předměstí Medíny až k dálce čtyř mil od Medíny). Chodívali skrz písek a bývali promáčení potem a pokrytí pískem; takže z nich šly pramínky potu. Jeden z nich přišel k Aláhovu apoštolu, který byl v mém domě. Prorok mu řekl: "Chtěl bych aby ses udržoval čistý v tento tvůj den."

Obezita

Apoštol se rozhodl vylézt na kámen na skále. Stal se těžkým kvůli svému věku a navíc měl na sobě dvě drátěné košile, takže když se pokusil vylézt, nepovedlo se mu to. Talha b. 'Ubaydullah si pod ním dřepnul a vytlačil ho nahoru, až se nakonec nahoře pohodlně usadil.
Ibn Ishaq
Vyprávěl AbuBarzah:

AbdusSalam ibn AbuHazim AbuTalut řekl: Viděl jsem AbuBarzah který navštívil Ubaydullah ibn Ziyad. Poté muž jménem Muslim který tam byl s ními mi to řekl.

Když jej Ubaydullah uviděl, řekl: Tento váš Mohamed je trpaslík a tlusťoch. Starý muž (tzn. AbuBarzah) to pochopil.

A tak řekl: Nemyslím si, že bych měl zůstat mezi lidmi, kteří způsobují, že se stydím za společenství s Mohamedem.

Otroctví

"Toto jsou jména Mohamedových otroků: Yakan Abu Sharh, Aflah, 'Ubayd, Dhakwan, Tahman, Mirwan, Hunayn, Sanad, Fadala Yamamin, Anjasha al-Hadi, Mad'am, Karkara, Abu Rafi', Thawban, Ab Kabsha, Salih, Rabah, Yara Nubyan, Fadila, Waqid, Mabur, Abu Waqid, Kasam, Abu 'Ayb, Abu Muwayhiba, Zayd Ibn Haritha, a také černý otrok zvaný Mahran, který byl přejmenován na (Mohamedem) na Safina ("loď")."[6]
Mohamedovy otrokyně "jsou Salma Um Rafi', Maymuna, dcera Abu Asib, Maymuna dcera Sa'd, Khadra, Radwa, Razina, Um Damira, Rayhana, Marie Koptská, k tomu další dvě otrokyně, jedna mu byla dána jako dárek jeho bratrancem a další byla zajata ve válce."[6]

Pedofilie

Aiša vyprávěla: Aláhův apoštol si mě vzal když mi bylo šest let a byla jsem přijata do jeho domu, když mi bylo devět.

Plenění

Vyprávěl Ibn 'Umar, že prorok řekl: "Mé živobytí je pod ostřím mého kopí (1), a kdo se nepodřídí mým rozkazům bude ponížen placením džizíje" Poznámka: (1) "Pod ostřím mého kopí" znamená "z válečné kořisti".[7]
Sahih Bukhari Vol.IV (page 104)

Plivání

Do drinků:

Poté Aláhův apoštol zavolal pro hrnek vody a umyl si v tom ruce i obličej a dal do toho sliny a poté řekl: Pijte z toho a polejte si s tím svoje obličeje a vaše hrudi a udělejte si radost.

Na obličej dítěte:

Vyprávěl Mahmud bin Rabi`a:

Když mi bylo pět let, pamatuji si, že prorok vzal vodu z kýblu (používaný pro získávání vody ze studny) jeho pusou a vyplivl mi to na obličej.


Do pusy dítěte:

Vyprávěla Aisha:

První dítě, které bylo narozeno v islámské zemi (tj. Medína) mezi emigranty, byl `Abdullah bin Az-Zubair. Přinesli ho k prorokovi. Prorok vzal datli a poté co ji rozkousal, plivnul mu tu šťávu do pusy. Takže první co šlo tomuto dítěti do žaludku byly prorokovy sliny.


Do pusy Abdullah b. Zubairovi:

Aiša vyprávěla: Vzali jsme 'Abdullah b. Zubaira k Aláhovu apoštolu, aby dal sliny do jeho pusy a museli jsme se hodně snažit abychom je získali.


Sahih Muslim 2148

Na zraněného člověka:

.. Řekl jsem mu: "Abú Muslime! Co to je za ránu?" On řekl: "Tohle se mi přihodilo v den bitvy u Khaibaru a lidi řekli: 'Salama byl zraněn.' Pak jsem zašel za prorokem a on na to třikrát plivnul., a od té doby jsem tam neměl žádnou bolest až do této hodiny."

Na mrtvé lidi:

Vyprávěl Jabir: Prorok přišel k (hrobu) `Abdullah bin Ubai poté co bylo jeho tělo pohřbeno. Tělo bylo vyneseno a poté prorok dal svoje sliny na to tělo a dal mu svoje tričko.

Do očí:

...Poté pro něj poslal a on byl přiveden a Aláhův posel mu dal sliny do očí a požehnal mu a poté byl v pořádku...

Polygamie

Vyprávěl Qatada: Anas bin Malik řekl: "Prorok navštěvoval všechny své manželky dokola, ve dne v noci, a bylo jich jedenáct." Zeptal jsem se Anase: "Měl na to prorok sílu?" Anas odpověděl: "Říkávali jsme, že prorokovi byla dána síla třiceti mužů." A Sa'id řekl od Qatada, že Anas mu řekl pouze o devíti manželkách (ne jedenáct).

Privilegium

Mohamed si skrze vhodné "zjevení" od Aláha zajistil práva a ochrany, které se jiným muslimům nedostaly.

Vyprávěla Aiša: Odsuzovala jsem ty ženy, které se nabídly Aláhovu apoštolu a říkávala jsem: "Může se takto žena dát muži?" Ale když Aláh zjevil: "Odkaž na později tu z nich, kterou chceš, a vezmi k sobě tu, kterou chceš, anebo tu, kterou vyhledáš mezi těmi, které jsi dříve odmítl; a není v tom žádný hřích.' (33:51) Řekla jsem (prorokovi): "Cítím, že tvůj pán spěchá v naplňování tvých přání a tužeb."

Sebevražedné sklony

...ale po několika dnech Waraqa zemřel a inspirace se také zastavila na určitý čas a prorok se stal tak smutným, že jsme slyšeli, že měl několikrát v úmyslu shodit se z vysoké skály a pokaždé když vyšel nahorů aby z tama skočil dolů, Gabriel se před ním zjevil a řekl: "Mohamede! Ty jsi určitě Aláhův apoštol v pravdě!" čímž se jeho srdce uklidnilo a vrátil se domů. A kdykoliv trvalo dlouho, než přišla další inspirace, udělal to co dřív, ale vždycky když došel na vrchol hory, Gabriel se mu zjevil a řekl mu to co předtím.

Sexuální závislost

Vyprávěl Anas bin Malik: Prorok obcházel (měl sexuální styk) se všmi jeho manželkami za jednu noc a v té době měl devět manželek.
Vyprávěl Qatada: Anas bin Malik řekl: "Prorok navštěvoval všechny své manželky dokola ve dne v noci a bylo jich jedenáct." Zeptal jsem se Anase: "Měl na to prorok sílu?" Anas odpověděl: "Říkávali jsme, že prorokovi byla dána síla třiceti mužů." A Sa'id řekl od Qatada, že Anas mu řekl pouze o devíti manželkách (ne jedenáct).
Jabir vyprávěl, že Aláhův posel uviděl ženu, a pak přišel ke své manželce Zainab, která vyčiňovala kůže a měl s ní sex. Pak přišel za svými společníky a řekl jim: Žena postupuje a odcházi ve tvaru ďábla, takže kdykoliv jeden z vás vidí ženu, měl by přijít za svoji manželkou, což odežene to co cítí ve svém srdci.

Spolehlivost

Přišli k apoštolu a požádali ho na odpověď na ty otázky. Řekl jim: 'Dám vám odpověď zítra,' ale neřekl, 'dá li bůh.' A tak odešli; a apoštol, jak říkají, čekal patnáct dní bez zjevení od boha ohledně té záležitosti, ani k němu nepřišel Gabriel, až lidi v Mekce začali šířit zlé řeči, říkajíc: 'Mohamed nám slíbil odpověď zítra a dnes je patnáctý den a zůstáváme bez odpovědi.'
Sirat Rasul Allah, strana 133

Následující hadís indikuje, že lidé věděli odkud Korán přišel (tedy, že je vymýšlen Mohamedm a nikoliv diktován od boha):

Vyprávěl Ibn 'Umar
Během života proroka jsme se vyhýbali volně hovořit se svýma manželkama, aby o nás nebylo zjeveno nějaké božské zjevení. Ale když prorok zemřel, začali jsme s nimi volně hovořit.

Spravedlnost

Pokud muslim spáchá vraždu, měl by být pomstěn (zabit):

Vyprávěla Aiša, Matka věřících, že posel Aláhův řekl: "Není povoleno zabít muslima, kromě třech případů: Nevěrník, který byl ženatý, ten má být ukamenován; člověk, který svévolně zabije muslima; a člověk, který opustí islám a vede válku proti vznešenému Aláhovi a jeho poslu, ten má být zabit, ukřižován anebo vyhnán ze země."


Ale pokud zavraždil nevěřícího, tak je vše v pořádku a pomsta není potřeba:

Vyprávěl Ibn 'Abbas, že prorok řekl: ”Věřící nemá být zabit jako pomsta za vraždu nevěřícího, a člověk, který má smlouvu by neměl být zabit po dobu trvání smlouvy.”


Rasismus

Vyprávěl Anas bin Malik: Aláhův apoštol řekl: "Musíte poslouchat a podřizivat se vašemu vládci i kdyby to byl etiopský (černý) otrok jehož hlava vypadá jako hrozen"

Terorismus

Vyprávěl Abu Huraira: Aláhův apoštol řekl: "Byl jsem poslán s nejkratšími větami nesoucími nejširší významy a byl jsem udělán vítězem skrze teror.

Uplácení

Kurajšovci (Mekka) a Ansar (Medína) se naštvali a řekli "On (prorok) dává veliteli Najd a nedává nám." Prorok řekl: "Dávám jim abych nalákal jejich srdce (k islámu).


Válčení

Expedice vedené Aláhovým poslem: V tomto roce, podle všech pisatelů síry, posel osobně vedl nájezd na Alwa. Při tomto nájezdu byl jeho prapor nesen Hamzou. Zůstal venku patnáct dní a poté se vrátil do Medíny. Posel podniknul nájezd s dvěma sty jeho společníky v říjnu 623 a došli k Buwat. Jeho záměrem bylao zastavit karavn Kurajšovců se sto muži a 2500 velbloudy.

Zabíjení dětí

Vyprávěl Atiyyah al-Qurazi: Byl jsem jedním ze zajatců Banu Qurayzah. Oni nás prověřili a ti kterým rostlo ochlupení, byli zabiti. Já jsem byl z těch, kteří ochlupení neměli.
Vyprávěl As-Sab bin Jaththama: Prorok šel kolem mě u místa zvaného Al-Abwa nebo Waddan, a byl tázán jestli je povoleno zaútočit na pohany v noci s pravděpodobností, že budou zraněny jejich ženy a děti. Prorok odpověděl: "Oni (ženy a děti) jsou od nich (pohanů)."

Znásilnění

Dobyli jsme Khaibar, vzali zajatce a vybrali kořist. Dihya přišel a řekl: 'Aláhovu apoštole! Dej mi otrokyni ze zajatkyň.' Prorok řekl: 'Běž a vem si kteroukoliv otrokyni.' Vzal si Safiya bint Huyai. Muž přišel k prorokovi a řekl: 'Aláhovu apoštole! Dal jsi Safiya bint Huyai pro Dihya a ona je vůdkyně kmenů Quraiza a An-Nadir a ona nepatří nikomu, než tobě.' Tedy prorok řekl: 'Přiveďte ho i s ní.' Tedy Dihya s ní přišel a když ji prorok uviděl, řekl Dihyovi: 'Vem si nějakou jinou otrokyni ze zajatkyň.' Anas dodal: Prorok ji poté osvobodil a vzal si ji za ženu."

Thabit se zeptal Anase, "Abu Hamzo! Co jí prorok zaplatil (jako mahr)?" Řekl: "Ona sama byla mahr, protože ji osvobodil a pak si ji vzal." Anas přidal: "Um Sulaim ji oblékla k svatbě a té noci byla poslána jako nevěsta prorokovi.

Muslimští apologetikové můžou říct, že Mohamed udělal dobrý skutek, ale jaké možnosti měla Safiyah poté co byla celá její rodina a zbytek jejího kmene zotročeni anebo zavraždění Mohamedem a jeho následovníky?

Další odkazy

Překlady

  • Verze této stránky je také dostupná v těchto jazycích: anglicky. Další jazyky si můžete zvolit na liště vlevo.

Reference

  1. "Noun • (n) anti-Semitism, antisemitism (the intense dislike for and prejudice against Jewish people)" - Definition - Antisemitism, Princeton University's WordNet
  2. "Function: noun hostility toward or discrimination against Jews as a religious, ethnic, or racial group" - Definition - Anti-Semitism, Merriam-Webster Online Dictionary
  3. Sahih al-Bukhari, Hadith Number 3941 Volume Title, “The Book of Virtues.” Chapter Title, “The Virtues of Aisha.”
  4. Sihr znamená "magie" a prefix la- znamená "jistě". Korán používá slovo la-sihr ve verši 10:76. Arabština nepoužívá sloveso "být" ("je") tak jako angličtina nebo čeština. http://corpus.quran.com/wordmorphology.jsp?location=(10:76:9)
  5. Ibn Kathir, Qisas al-Anbiya [Cairo: Dar al-Kutub, 1968/1388], p. 381- as cited in Aliah Schleifer's Mary The Blessed Virgin of Islam [Fons Vitae; ISBN: 1887752021; July 1, 1998], p. 64;
  6. 6.0 6.1 Ibn Qayyim al-Jawziyya, Zad al-Ma'ad, Part 1, pp. 114-116
  7. The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari, Arabic-English, Vol.IV (page 104) by Dr. Muhammad Muhsin Khan, Islamic University—Al-Medina Al-Munauwara